B2: Interné (seba)hodnotenie – hodnotenie udržateľnosti živností a MSP (zhrnutie)

Cieľom modulu "(Seba)hodnotenie udžateľnosti podnikania" je aby konzultanti ale i podnikatelia mohli vykonávať hodnotenie súčasných silných stránok a potenciálov pre oživenie a prijímanie opatrení pre činnosti vedúce k zlepšovanou prostredníctvom integrovaného hodnotiaceho nástroja.

Modul pozostáva z piatich častí:

→ B2: Interné hodnotenie
→ Interné hodnotenie (Excel)
→ Návod k internému hodnotenie

Materiály:

Komponent A: Úvod do interného hodnotenia
B2-A1: Úvod a základy do interného hodnotenia pre trvalo udržateľné podnikanie
B2-A2: Brainstorming k "externému – vs. internému hodnoteniu"
B2-A3: Nástroje pre hodnotenie vo firmách
B2-A4: Cyklus RADAR
B2-A5: Vstupná kontrola udržateľnosti (INC)

Komponent B: Proces interného hodnotenia
B2-B1: Interné hodnotenie – proces v podniku
B2-B2: Film o nástroji pre interné hodnotenie SAFE
B2-B3 "Sebahodnotenie" – plán implementácie

Komponent C: Hodnotiaci hárok
B2-C1: Interné hodnotenie – hodnotiaci hárok
B2-C2: Relevantnosť vyjadrení
B2-C3: Vyhodnotenie tématických okruhov a vyjadrení
B2-C4: Vizualizácia hodnotenia – pavučinový diagram

Komponent D: Silné stránky/ Potenciály zlepšovania
B2-D1: Sebahodnotenie: silné stránky a potenciály zlepšovania
B2-D2: Profilovanie: silné stránky a potenciály pre zlepšenie
B2-D3: Určenie a zameranie na silné stránky a potenciály zlepšovania

Komponent E: Plánovanie opatrení
B2-E1: Interné hodnotenie – akčný plán
B2-E2: Formulovanie opatrení vedúcich k zlepšeniu
B2-E3: Realizácia opatrení