S10 Produktový cyklus a životnosť (zhrnutie)

Modul "Produktový cyklus a životnosť" sa zameriava na návrh a využite metód vhodných pre rozličné fázy návrhu a procesu vývoja výrobku. Komponent A sa zameriava na ideový návrh životný cyklus a pojednáva o princípoch návrhu životného cyklu. Komponent B sa zameriava na plánovanie testovania životnosti. Komponent C skúma množstvo rôznych metód pre testovanie životnosti.

Modul pozostáva z troch častí:

S10: Produktový cyklus a životnosť

K dispozícii v nasledujúcich jazykoch:
→ Angličtina
→ Fínština

Materiály:

Komponent A: Ideová návrh životného cyklu
S10-A1 Ideový návrh životného cyklu (PPP)
S10-A2: B1-C5 Pre budúcnosť orientovaný životný cyklus
S10-A3: Hodnotenie životného cyklu

Komponent B: Životnosť
S10-B1: Životnosť (PPP)
S10-B2: Orientácia na životnosť
S10-B3: Graf výberu metód životnosti
S10-B4: Plánovanie testovací životnosti

Komponent C: Metódy pre testovanie životnosti
S10-C1: Tabuľkový model pre metódu pozorovania
S10-C2: Mapovanie kontextu